Video - Irisbus Axer / Karosa C956 Wyświetlacz Test


Videos Karosa C 956 Irisbus Axer / Karosa C956 Wyświetlacz TestIrisbus Axer / Karosa C956 Wyświetlacz Test

Omsi, Vbus, achron, 9612

Model

Videos

Duration: 34 seconds
Author: achron9612
Vievs: 396 x
Rating: 5.0 / 5   (3 x)