Video - Karosa B 732.1666 "6439" Zvuk


Videos Karosa B 741 Karosa B 732.1666 "6439" ZvukKarosa B 732.1666 "6439" Zvuk

záznam z jízdy na lince 39

karosa, 732, 6439, zvuk, dpo, dopravni, podnik, ostrava

Model

Videos

Duration: 3 minutes : 47 seconds
Author: KarosaB741
Vievs: 197 x
Rating: 5.0 / 5   (4 x)